RDL-19/2012, 25 de maig 2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Fecha de publicación: May 29, 2012 5:45:13 PM

RDL-19/2012Elimina les llicències d'activitat per locals de menys de 300m2. Substituïdes per declaracions responsables o declaracions prèvies (Art.4).

Els projectes continuaran estant firmats per tècnics competents (Art.4).

Les activitats continuen subjectes a la normativa aplicable (Art.5).

Es confirma l'obertura d'un nou IMPORTANT CAMP DE TREBALL, el de ser Entitat de Control, les Corporacions locals competents i els interessats poden recórrer a corporacions privades, d'entitats de valoració legalment acreditades. És a dir, fins ara només podíem projectar, ara a més a més, podrem inspeccionar.

IMPORTANT: Només es pot exercir una de les dues activitats, o projectar o controlar.

Afecta: