07-09-2010. Reunió al Servei de l'Habitatge de Tarragona, entre FECEMINTE i AACCET, per tractar la concessió de cèdules amb el certificat d' acompliment de les obligacions de Telecomunicacions en els edificis.

Fecha de publicación: Mar 08, 2011 4:8:40 PM

El passat 7 de setembre de 2010 va tenir lloc una reunió entre el senyor Juan Vianney Arbeloa Rigau, responsable del Servei Territorial de l' Habitatge a Tarragona, el senyor Juan Folch, representant de FECEMINTE a Tarragona, i el senyor Jordi Farré president de l' AACCET, per tractar la concessió de cèdules d’habitabilitat en els edificis nous i rehabilitats, amb el certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. En resum, es tracta de demanar el certificat de Telecomunicacions, mecanisme previst per complir el requisit previst a l'article 3.1.a.3) i disp. addicional sisena de la Llei 38/1999, Llei d’ordenació de l' edificació (LOE), expressat al RD 401/2003:

i també a l' article 3.7 de l'Ordre CTE/1296 i confirmat pel Decret 55/2009 de la Generalitat de Catalunya, sobres condicions i cèdules d’habitabilitat.

Es va concloure que el grau d'acompliment en edificis nous és elevat, al voltant del 95%. En grans rehabilitacions el grau d’acompliment no és satisfactori. 

Documents annexos: