Canvis en el procediment en les inspeccions dels organismes de control

Fecha de publicación: May 10, 2015 11:41:57 PM

Us informem dela nova Instrucció 1/2015, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, sobre el procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, les quals afecten instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. De fet, es tracta d'una instrucció que ens permet legalitzar a dia d'avui una instal·lació amb una reglamentació anterior i que no disposi d'antecedents. És aplicable a Baixa Tensió, Alta Tensió, RITE, instal·lacions frigorífiques i instal·lacions petrolíferes.

Canvis que trobem respecte a la Instrucció 9/2012 en el cas de Baixa Tensió: