Comunicat: Passos definitius per a la demarcació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya (COETTC)

Fecha de publicación: Jun 25, 2013 7:20:51 AM

Benvolgut col·legiat/a,Després d'un any treballant perquè els col·legiats catalans del COITT tinguin veu pròpia i serveis més propers, estem a les portes de la creació de la demarcació del col·legi professional al que pertanyem, passant a convertir-nos legítimament en COETTC.

El dia 30 d'abril de 2013 vàrem enviar al COITT les signatures de més d'un 10% dels col·legiats de Catalunya sol·licitant formalment al Col·legi la celebracó d'una reunió dels col·legiats catalans, en la qual s'adopti l'acord de creació de la demarcació, tal com diu l'Art. 18 del Reglament del Col·legi.

Una vegada complert aquest requeriment, els passos a seguir fins que el COETTC tingui capacitat d'obrar són els següents:

1) Celebració d'una reunió dels col·legiats de Catalunya, en la qual s'adoptarà, si escau, l'acord de creació. El quòrum mínim d'assistents a la reunió, entre presents i representats serà una quarta part dels col·legiats, i l'aprovació de l'acord de creació requereix la meitat més un dels vots, entre presents i representats.

2) L'acord adoptat sobre creació de la Demarcació es comunicarà per la Junta de Govern a la Junta General del COITT, previ informe del Consell de Degans, per a la seva aprovació. (Art.21.Estatuts COITT)

3) La Junta de Govern, a instàncies dels col·legiats promotors convocarà als col·legiats pertanyents a la Demarcació constituïda per a la Celebració d'una Junta de la Demarcació en la qual es nomeni, d'entre els seus membres, als integrants de la Junta Directiva provisional corresponent. (Art.18.Reglament)

Per no convocar repetidament als col·legiats, s'ha acordat amb el COITT fer la reunió referida en el punt 1 prèvia a la Junta de Constitució referida al punt 3 i en el dijous dia 11 de Juliol de 2013. Així la Demarcació constituïda, amb la seva 1ª Junta Directiva nomenada, pot funcionar temporalment, pendent de la seva aprovació i ratificació per la propera Junta General Ordinària de COITT (prevista pel 2014), un cop arribat a aquest punt caldrà fer unes eleccions.

Mes informació en els enllaços següents:

Convocatòria: Reunió per a la demarcació del Col·legi Oficial D'Enginyers Tècnics De Telecomunicació a Catalunya (COETTC)

Andalusia ja ha realitzat la Reunió i ha estat aprovada la demarcació.

Canarias avui decideix.

València demarcació existent.

Atentament,

Delegat del COETTC
Junta Directiva AACETT