Reial Decret 56/2016: Auditories energètiques i acreditacions de proveïdors de serveis i auditors energètics

Fecha de publicación: Feb 18, 2016 5:36:55 AM

Finalment el Ministeri d'Industria, Energia i Turisme ha publicat al BOE el RD 56/2016 que trasllada la Directiva d'Eficiència Energètica 2012/27/UE referent a auditories energètiques, promoció de l'eficiència del subministrament d'energia i acreditació d'auditors i proveïdors de serveis energètics. Amb aquesta normativa es pretén establir un marc normatiu que desenvolupi i impulsi actuacions dirigides a la millora de l'eficiència energètica d'una organització, a la promoció de l'estalvi energètic i a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que permetin contribuir als objectius de la Unió Europea en matèria d'eficiència energètica. Cal destacar, els articles 7 i 8 referents a la qualificació i els requisits que es necessiten per l'acreditació com a professionals per a l'exercici de l'activitat de proveïdors de serveis energètics, condicions que compleixen els Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació,  per dur a terme les auditories energètiques a les quals obliga el RD a les grans empreses.

Auditories energètiques

Així, el nou decret estableix l'obligació de realitzar auditories energètiques per a les empreses de més de 250 treballadors o més de 50 milions d'euros de volum de negoci. Aquestes auditories hauran de cobrir, com a mínim el 85% total de l'energia del conjunt de les seves instal·lacions, i hauran de realitzar-se almenys una vegada cada quatre anys. Aquest any, tenen de termini fins al 13 de novembre per tenir-les realitzades.

Aquesta documentació ha d'estar realitzada per auditors energètics professionals que compleixin amb els requisits de qualificació que s'estableixen en aquest Reial decret, sense perjudici que també podran realitzar-se per personal intern qualificat. (Article 8).

Proveïdors de serveis energètics

Els Art. 7 i 8 de la nova normativa estableixen els requisits per a l'exercici de l'activitat professional de proveïdors de serveis energètics. Els professionals hauran d'acreditar la seva qualificació en matèria energètica mitjançant titulació universitària o de FP, o bé acreditant la seva competència professional teòrica i pràctica. A més, per acreditar-se com a tals hauran de subscriure una  assegurança de responsabilitat civil.

Per més informació: Reial Decret 56/2016 relatiu a l'eficiència energètica, en lo referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.