Criteris d'aplicació del RITE a Catalunya

Fecha de publicación: Sep 04, 2015 12:58:20 PM

Des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2014, de la Seguretat Industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, la Direcció General d'Energia Mines i Seguretat Industrial ja ha publicat dues instruccions que tenen vigència mentre no s’aprovi el decret de desplegament de la llei en matèria de seguretat industrial en la qual es treballa.

Ja us vam parlar de la Instrucció 01/2015, sobre el procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, les quals afecten instal·lacions en ús no inscrites al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC). I en aquesta ocasió us destaquem els punts a tenir en compte de la Instrucció 02/2015 que des del 4 de juny anul·la totes les instruccions anteriors sobre l'aplicació del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

Aquesta segona instrucció ve donada per les exigències del RD 1027/2007, de com procedir a fer revisions periòdiques de l'exigència d'eficiència energètica a intervals no superiors a 5 anys i que estableixen ara els criteris d'aplicació del RITE a Catalunya. De la nova instrucció cal tenir en compte, principalment, els següents punts: